Natchez White Tree Form


Name: Natchez White Tree Form
Scientific Name: Lagerstroemia indica 'Natchez'